Hannah, St Philomena's School
S2: Hannah, St Philomena's School
Clayton, St Philomena's School
S3: Clayton, St Philomena's School
S2: Sophia, 4M, Dulwich Hill Public School
S2: Sophia, Dulwich Hill Public School
S3: Jasmin B, Cromer Public School
S3: Jasmin B, Cromer Public School
S2: Amber, Sophia, Vienna, Angelina & Miya, Eastwood Heights Public School
S2: Amber, Sophia, Vienna, Angelina & Miya, Eastwood Heights Public School
S2: Marcos, Dulwich Hill Public School
S2: Marcos, Dulwich Hill Public School
Madhu S, Daceyville Public School
ES1-S1: Madhu S, Daceyville Public School
Alexander F, Daceyville Public School
ES1-S1: Alexander F, Daceyville Public, School
Rachael L, Middle Dural Public School,
S3: Rachael L, Middle Dural Public School
ES1-S1 Phaedra K, Orange Grove Public School
ES1-S1: Phaedra K, Orange Grove Public School
Takiera T, Wee Waa Public School
S3: Takiera T, Wee Waa Public School
Stefanie M, Arncliffe Public School
ES1-S1: Stefanie M, Arncliffe Public School
Karl K, BCS
S3: Karl K, Brewarrina Central School
ES1-S1: Nia K from Daceyville Public School
ES1-S1: Nia K from Daceyville Public School
Shae D, Coonabarabran Public School
S3: Shae D, Coonabarabran Public School
Paige, Balgowla Heights Public School
ES1-S1: Paige, Balgowlah Heights Public School
Noah, Year 6, St Philomena's School
S3: Noah, St Philomena's School
Bella S, Armidale City Public School
ES1-S1: Bella S, Armidale City Public School
Layla, St Philomena's School
S3: Layla, St Philomena's School
Harriet C, Dulwich Hill Public School
ES1-S1: Harriet C, Dulwich Hill Public School

Pages